Yoga

Yoga

โยคะเป็นการฝึกร่างกายให้สัมพันธ์กับการหายใจเข้าออก ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เพียงจะช่วยเรื่องความงาม แต่ยังช่วยเรื่องสุขภาพด้วย การฝึกโยคะเป็นการฝึกให้ร่างกายของท่านสวยสง่างาม และ จะทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรง และเพิ่มความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังทำให้เลือกและสารอาหารนั้น สามารถผ่านไปเสียงเส้นประสาท ส่วนต่างๆ ทำให้การทำงานของต่อมไรท่อทำงานได้ดีขึ้น มีการยืดกล้ามเนื้อและยังช่วยกระชับส่วนต่างๆของร่างกายให้ดูดีอีกด้วย